PBD

Contact Us

Academic Advisor

Prof. Qiang Xu : xuqiang@mail.hzau.edu.cn

Prof. Lingling Chen : llchen@mail.hzau.edu.cn

Data Collector and Analyser

Dr. Xia Wang : wangxia@mail.hzau.edu.cn

Shengjun Liu : shengjun0724@163.com

Yue Huang : yilunhuangyue@webmail.hzau.edu.cn

Web Developer

Hanmingzi Liu : 1054932082@qq.com