• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Publications
1. Wang X(#), Xu YT(#), Zhang SQ(#), Cao L(#), Huang Y, Cheng JF, Wu GZ, Tian SL, Chen CL, Liu Y, Yu HW, Yang XM, Lan H, Wang N, Wang L, Xu JD, Jiang XL, Xie ZZ, Tan ML, Larkin RM, Chen LL, Ma BG, Ruan YJ, Deng XX, Xu Q* (2017) Genomic analyses of primitive, wild and cultivated citrus provide insights into asexual reproduction, Nature Genetics 49: 765-772
    ◊   Provides Pummelo high quality genome (PacBio), Citron genome, Ichang Papeda genome and Chinese box orange genome.
    ◊   Identified the citrus apomixis gene CitRWP.

2. Wang L, He F, Huang Y, He J, Yang SZ, Zeng JW, Deng CL, Jiang XL, Fang YW, Wen SH, Xu RW, Yu HW, Yang XM, Zhong GY, Chen CW, Yan X, Zhou CF, Zhang HY, Xie ZZ, Larkin RM, Deng XX and Xu Q*(2018) Genome of wild mandarin and domestication history of mandarin. Molecular Plant, 11:1024-1037
    ◊   Provides wild mandarin genome.
    ◊   Citric acid reduction is a marker trait for mandarin domestication.

3. Huang D, Wang X, Tang Z, Yuan Y, Xu Y, He J, Jiang X, Peng SA, Li L, Butelli E, Deng X, Xu Q*. Subfunctionalization of the Ruby2-Ruby1 gene cluster during the domestication of citrus. Nature Plants 4: 930-941 (2018)
    ◊   Illustrates the regulation mechanism of anthocyanin of Ruby2-Ruby1 among primitive, wild and cultivated citrus.

4. Zhu CQ(#), Zheng XJ(#), Huang Y(#), Ye JL, Chen P, Zhang CL, Zhao F, Xie ZZ, Zhang SQ, Wang N, Li H, Wang L, Tang XM, Chai LJ, Xu Q* and Deng XX*. Genome sequencing and CRISPR/Cas9 gene editing of an early flowering mini citrus (Fortunella hindsii). Plant Biotechnology Journal, 2019, doi/10.1111/pbi.13132
    ◊   Provides the fast flowering model citrus genome.

5.Xu Q#, Chen LL#, Ruan X#, Chen D, Zhu A, Chen C, Bertrand D, Jiao WB, Hao BH, Lyon MP, Chen J, Gao S, Xing F, Lan H, Chang JW, Ge X, Lei Y, Hu Q, Miao Y, Wang L, Xiao S, Biswas MK, Zeng W, Guo F, Cao H, Yang X, Xu XW, Cheng YJ, Xu J, Liu JH, Luo OJ, Tang Z, Guo WW, Kuang H, Zhang HY, Roose ML, Nagarajan N, Deng XX*, Ruan Y* (2013) The draft genome of sweet orange (Citrus sinensis). Nature Genetics 45:59-66
    ◊   Provides sweet orange genome (Double haploids).